prof. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D.

Vedoucí lékařka specializace oční

Odbornost: Oční - oftalmologie

Kliniky: Praha 4 – The Park

Jazykové znalosti: Čeština Angličtina Němčina Ruština


Životopis

Vzdělání, stáže, kongresy:

 • 1991 – 1997 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 1997 – 2003 postgraduální studium biomedicíny na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru Farmakologie a toxikologie
 • 2000 mezinárodní zkouška z angličtiny TOEFL
 • 2000  atestace v oboru oftalmologie 1. stupně, IPVZ Praha
 • 2003 obhájení dizertační práce na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, získání titulu Ph.D.
 • 2004 licence České lékařské komory pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru oftalmologie
 • 2004 specializační způsobilost lékaře (2. atestace) v oboru oftalmologie, ČLK Praha
 • 2008  habilitační řízení na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ustanovena docentkou v oboru oftalmologie
 • 2016  licence České lékařské komory pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru oftalmologie

Pravidelná aktivní účast na řadě českých i mezinárodních kongresů (Výroční sjezd ČOS, Den uveitid, Kongres ČVRS, SOE Congress, IOIS Congress, Word Ophthalmology Congress ad.) – více než 200 přednášek.

Člen organizačního výboru a koordinátor akce České oftalmologické společnosti s názvem Den uveitid konané každé 2 roky ve Vzdělávacím a informačním centru Floret Průhonice. 

Praxe:

 • 1997 – dosud Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, lékař specialista od r. 2000, docentka od r. 2008
 • 2001 – 2010 Farmakologický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, odborná asistentka od r. 2002
 • 2008 – dosud Canadian Medical, od r. 2015 vedoucí lékař oční specializace
 • 2016 – dosud vedoucí lékař Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid, Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Přednášková a výuková činnost

 • 1999 – dosud výuka oftalmologie českých i zahraničních studentů 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze                
 • 2001–2010 výuka farmakologie studentů 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • 2004 – dosud školitel studentů postgraduálního studia biomedicíny (oborová rada Farmakologie a toxikologie)
 • na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 2005 – dosud účast na postgraduálním doškolování lékařů v problematice Uveitid

Vědecká a publikační činnost

Autor monografií:

 • SVOZÍLKOVÁ, P. a kol. (Eds) Diagnostika a léčba očních zánětů. Druhé vydání. Praha: Maxdorf Jessenius 2016. ISBN 978-80-7345-516-3.
 • SVOZÍLKOVÁ, P. a kol. (Eds) Uveitidy v kazuistikách. Praha: Maxdorf Jessenius 2016. ISBN  978-80-7345-465-4.
 • SVOZÍLKOVÁ, P., HEISSIGEROVÁ, J., DIBLÍK, P. a kol. (Eds) Diferenciální diagnostika v oftalmologii v obrazech. Praha: MF zdravotnická literatura, edice Aeskulap, 2015. ISBN 978-80-204-3393-0.
 • SVOZÍLKOVÁ, P. a kol. (Eds) Diagnostika a léčba očních zánětů. Praha: Maxdorf Jessenius 2014. ISBN 978-80-7345-391-6.

Spoluautor monografií:

 • KUCHYNKA, P. a kol. (Eds) Oční lékařství. Druhé přepracované vydání. Praha: Grada Publishing a.s. 2016.
 • FAIT, T., VRABLÍK, M., ČEŠKA, R (Eds). Preventivní medicína. Druhé rozšířené vydání. Praha: Maxdorf 2011.
 • ŘÍHOVÁ, E.a kol. (Eds) Uveitidy. Praha: Grada Publishing a.s. 2009.
 • FAIT, T., VRABLÍK, M., ČEŠKA, R (Eds). Preventivní medicína. Praha: Maxdorf 2008.
 • KUCHYNKA, P. a kol. (Eds) Oční lékařství. Praha: Grada Publishing a.s. 2007.
 • LINCOVÁ, D., FARGHALI, H. (Eds) Základní a aplikovaná farmakologie. Praha: Galén 2007.
 • DIBLÍK, P., KALVODOVÁ, B., RŮŽIČKOVÁ, E. Oftalmologie v kazuistikách. Praha: Triton 2007.

Autor 12 publikací v impaktovaných zahraničních odborných časopisech a 23 odborných publikací v recenzovaných periodicích.

Vybrané publikace:

 • Heissigerova, J., Seidler Stangova, P., Klimova, A., Svozilkova, P., Hrncir, T., Stepankova, R., Kverka, M., Tlaskalova-Hogenova, H., Forrester, J. V. The Microbiota Determines Susceptibility to Experimental Autoimmune Uveoretinitis. Journal of Immunology Research 2016, Article ID 5065703; http://dx.doi.org/10.1155/2016/5065703.
 • Klímová, A., Seidler Štangová, P., Svozílková, P., Forrester, J. V., Klaska, I., Heissigerová, J.: The Critical Points in Induction of Experimental Autoimmune Uveitis. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2016, 160: 140-142.
 • Klímová, A., Seidler Štangová, P., Heissigerová, J., Svozílková, P., Kučera, T.:  Mycophenolate Mofetil and Cyclophosphamide Treatments Suppress Inflammation Intensity in an Experimental Model of Autoimmune Uveitis. Folia Biologica (Praha) 2014, 60: 228-234.
 • Svozílková, P., Heissigerová, J., Brichová, M., Kalvodová, B., Dvořák, J., Říhová, E.: A coincidence of cytomegalovirus retinitis and intraocular lymphoma in a patient with systemic non-Hodgkin's lymphoma. Virology Journal 2013, 10: 18.
 • Svozílková, P., Heissigerová, J., Brichová, M., Kalvodová, B., Dvořák, J., Říhová, E.: The role of pars plana vitrectomy in the diagnosis and treatment of uveitis. European Journal of Ophthalmology 2011, 21: 89-97.
 • Bysterská, P., Svozílková, P., Farghali, H.: The effect of certain immunosuppressants on non-specific immunity cells in murine corneal grafts: study on early phases after transplantation. Physiological Research 2007, 56: 603-610.
 • Svozílková, P., Bysterská, P., Mašek, K., Valenta, Z., Zvárová, J., Farghali, H.: Comparison of FK 506, mycophenolate mofetil and aminoguanidine effects on delay of corneal allograft rejection in an experimental model of low-risk and high-risk keratoplasty. Immunopharmacology and Immunotoxicology 2006, 28 (2): 335–340.
 • Svozílková, P., Říhová, E., Diblík, P., Kuthan, P., Kovařík, Z., Kalvodová, B.: Varicella zoster virus acute retinal necrosis following eye contusion: case report. Virology Journal 2005, 2: 77.    

Ocenění za vědeckou a publikační činnost:

 • Práce s názvem „FK 506 and aminoguanidine suppress iNOS induction in orthotopic corneal allografts and prolong graft survival in mice“ publikovaná v časopise Nitric Oxide: Biology and Chemistry byla získala 1. cenu České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii, České lékařské společnosti J. E. Purkyně v soutěži o nejlepší publikaci v kategorii autorů do 35 let za rok 2003.
 • Redakční rada časopisu Česká a slovenská oftalmologie udělila 1. místo za nejlepší původní práci publikovanou v roce 2006 „Léčba chronické pooperační endoftalmitidy“. Pětkrát bylo uděleno 2. místo pracím publikovaným v roce 2008, 2009, 2011 a 2013.
 • Cena České vitreoretinální společnosti za nejlepší přednášku autorů do 35 let za rok 2005. Význam pars plana vitrektomie v diferenciální diagnostice benigních maskujících syndromů.
 • Spoluautor oceněné monografie - 1. cena České internistické společnosti za nejlepší publikaci v roce 2008 v kategorii Nejlepší knižní publikace v oboru vnitřní lékařství. FAIT, T., VRABLÍK, M., ČEŠKA, R. (Eds) Preventivní medicína. Praha: Maxdorf 2008. Monografie rovněž oceněna cenou předsednictva ČLS JEP za rok 2008.
 • Cena za nejlepší poster “Mycophenolate mofetil and cyclophosphamide treatment suppress inflammation intensity in experimental model of autoimmune uveitis“ v kategorii Retina/Vitreous udělená The European Association for Vision and Eye Research na kongresu EVER 1.-4.10. 2014, Nice, Francie.
 • Cena za nejlepší poster „Intraocular fluids analysis for presence of microorganisms in patients with autoimmune uveitis“ v kategorii Uveitis udělená The European Society of Ophthalmology na kongresu SOE 5.-9.6. 2015, Vídeň, Rakousko. Práce byla ústně prezentována formou Rapid Fire.
 • Cena za nejlepší poster „Vitreoretinal lymphomas – one centre experience“ v kategorii Uveitis udělená The European Society of Ophthalmology na kongresu SOE 10.-13.6. 2017, Barcelona, Španělsko. Práce byla ústně prezentována formou Rapid Fire.
 • 3. cena za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2016 udělená Nadačním fondem Scientia: Heissigerova, J., Seidler Stangova, P., Klimova, A., Svozilkova, P., Hrncir, T., Stepankova, R., Kverka, M., Tlaskalova-Hogenova, H., Forrester, J. V. The Microbiota Determines Susceptibility to Experimental Autoimmune Uveoretinitis. Journal of Immunology Research 2016, Article ID 5065703; http://dx.doi.org/10.1155/2016/5065703.

Oponentské posudky:

V minulých letech oponent pro Žádosti o udělení účelové podpory Interní grantové agentury MZ ČR. Od r. 2015 oponent doktorských dizertačních prací. Recenzentní posudky pro časopisy Ocular Immunology and Inflammation, Prague Medical Report, BMJ Case Reports, Clinical Ophthalmology, Česká a slovenská oftalmologie, Medicína pro praxi. Konzultant atestačních prací v oboru oftalmologie.

Grantové projekty:

 • Spolunavrhovatel projektu AZV MZ ČR 17-31248A: Podíl mikroorganismů a dalších faktorů v procesu autoimunitní uveitidy (2017-2020).
 • Spolunavrhovatel projektu IGA MZ NT/14017-3/2013: Role mikroorganismů v procesu autoimunitní uveitidy (2013-2015).
 • Garant projektu GA UK 910/154250045-295211: Experimentální model autoimunitní uveitidy – studium patofyziologických mechanismů nitroočních zánětů a možností jejich ovlivnění (2011-2013).
 • V letech 2014-2017 člen řešitelského týmu projektů SVV UK: Experimentální metody v biomedicíně (SVV UK 260367/2017, SVV UK 260256/2016, SVV UK 260148/2015, SVV UK 260022/2014).
 • Hlavní řešitel projektu GA ČR 305/03/D130: Efektorové mechanismy imunologické rejekce alogenního transplantátu rohovky a možnosti jejich ovlivnění (2003-2006).
 • V minulosti člen řešitelského týmu 2 projektů IGA MZ (NL 7418-3 a NI 7531-3), projektu GA ČR 305/03/2425 a výzkumného záměru VZ MSM 111100005.

Řešitel klinických studií:

 • Klinická studie firmy Allergan: Posurdex Protocol 206207-014-04 (Dexamethasone Posterior Segment Drug Delivery System – DEX PS DDS Applicator System). Intermediate or Posterior Uveitis (2007-2010).
 • Klinická studie firmy Lux Biosciences, Inc.: A Multi-Center, Double-Masked, Parallel-Group, Placebo-Controlled Study to Assess the Efficacy and Safety of Voclosporin as Therapy in Subjects with Active Noninfectious Uveitis Involving the Intermediate and/or Posterior Segments of the Eye. Protocol LX211-11 (2012).
 • Klinická studie SARIL-NIU-SATURN firmy Sanofi: A randomized, double-masked and placebo-controlled study to evaluate the efficacy and safety of sarilumab administered subcutaneously every 2 weeks in patients with Non-infectious, Intermediate, Posterior or Pan-Uveitis. Study Number ACT13480 (2013-2016).
 • Klinická studie firmy AbbVie M10-877 – Visual I: A Multicenter Study of the Efficacy and Safety of the Human Anti-TNF Monoclonal Antibody Adalimumab as Maintenance Therapy in Subjects Requiring High Dose Corticosteroids for Active Non-infectious Intermediate-, Posterior-, or Pan-uveitis (2013-2014).
 • Klinická studie firmy AbbVie M10-880 – Visual II: A Multicenter Study of the Efficacy and Safety of the Human Anti-TNF Monoclonal Antibody Adalimumab in Subjects with Inactive Non-infectious Intermediate-, Posterior-, or Pan-uveitis (2013-2015).
 • Klinická studie firmy AbbVie M11-327 – Visual III: A Multicenter Open-Label Study of the Long-term Safety and Efficacy of the Human Anti-TNF Monoclonal Antibody Adalimumab in Subjects with Non-infectious Intermediate-, Posterior-, or Pan-uveitis (2013-dosud).

Členství v odborných společnostech

 • Česká lékařská komora
 • Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
 • Česká oftalmologická společnost
 • Česká vitreoretinální společnost
 • European Association for Vision and Eye Research
 • The Association for Research in Vision and Opthalmology

Související články


24. 04. 2018 Vše o očním vyšetření v CM v otázkách a odpovědích

Pro koho a proč je oční vyšetření důležité?


11. 07. 2018 Vyšetření v optice nemůže nahradit vyšetření v oční ordinaci

Rozhovor s oftalmoložkou doc. MUDr. Petrou Svozílkovou, Ph.D.

Články a novinky

Článek

Koronavirus v otázkách a odpovědích

Novinka

Testujeme na přítomnost COVID-19 a protilátek

Článek

Očkování proti COVID-19 – co zatím víme o vakcínách?

Novinka

Aplikace myCANADIAN umí nové kousky!

Článek

Koronavirus: Aktuální otázky a odpovědi, přijatá opatření, informace o testování

Článek

Žvýkačky a zdraví zubů. Jakou vybrat?

Článek

Podpořte naše sestřičky v soutěži "Sestra Sympatie"!

Článek

Atopický ekzém u dětí a léčba

Článek

Atopický ekzém – příčiny, příznaky

Nechte si posílat novinky